بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان و تاثیر استادان بر الگوهای اطلاع یابی آنها

نویسنده

چکیده

تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایشی صورت گرفته و جامعه آماری آن شامل 300 نفر دانشجو است که به روش نمونه‌گیری تصادفی – طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. به منظور گرد.آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بیشترین انگیزه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان از جست و جوی اطلاعات، کسب اطلاعات عمومی، استفاده از منابع اطلاعاتی جهت انجام تحقیقات، و سپس به ترتیب روزآمد ساختن اطلاعات و کسب اطلاعات تخصصی است، و از این نظر میان گروه‌های علمی مورد بررسی (علوم انسانی، علوم پزشکی، علوم پایه، فنی و مهندسی و کشاورزی) اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید. اکثریت جامعه آماری از دو روش رسمی و غیر رسمی برای کسب اطلاعات استفاده می‌کنند، اما استفاده از منابع رسمی کسب اطلاعات بیشتر از منابع غیر رسمی است: علاوه بر این، دانشجویان به استفاده از منابع چاپی بیش از منابع غیر چاپی می‌پردازند. در زمینه موانع و مشکلات دستیابی به اطلاعات، به ترتیب ناکافی بودن منابع کتابخانه، عدم آشنایی با زبان‌های خارجی و کمبود وقت مهم‌ترین عوامل عدم دسترسی به اطلاعات ذکر گردیده‌اند. اساتید از طریق شیوه تدریس و معرفی منابع بر رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تاثیر گذاشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The results of the study indicate the highest motivation of the students in searching for information is to acquire general knowledge, to make use of information resources to carry out their studies and to update their knowledge, and to get specific information. There is also no significant difference between the academic groups of the study(humanities, medical science, science, engineering, technical, and agricultural groups). Although most of the subjects used formal and informal methods to get information, formal methods are more frequently used than in formal ones. Further more, the students make use of printed sources more than unprinted ones. Inadequacy of library sources unfamiliarity with foreign languages, and shortage of time are the main reasons of harriers and shortcomings in achieving the required information respectively. Moreover the results of the study which aimed at finding out about the impacts of instructors also indicated that the instructors are influential through their teaching methods and introducing the sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behbahan Azad University
  • Formal and informal sources of information
  • Information needs
  • Information retrieval model
  • Information seeking behavior