بررسی روابط میان اصطلاحات مشترک در اصطلاحنامه فرهنگی فارسی : اصفا و اصطلاحنامه بین المللی توسعه فرهنگی یونسکو

نویسنده

چکیده

اهمیت اصطلاحنامه‌ها در فرایند ذخیره و بازیابی اطلاعات، متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی را بر آن داشته است تا بیش از گذشته به امر تهیه اصطلاحنامه‌ها پرداخته و گام‌هایی در این راستا بردارند. در ایران نیز تلاش‌هایی برای تهیه و ترجمه اصطلاحنامه‌ها صورت گرفته است که از جمله آنها می‌توان به دو مورد اصطلاحنامه بین المللی توسعه فرهنگی یونسکو و اصطلاحنامه فرهنگی فارسی (اصفا) در حوزه فرهنگ اشاره کرد. طبعا در ساختار هر اصطلاحنامه مبانی و اصولی باید رعایت شوند تا اینکه به اهداف مورد نظر، که استفاده بهینه از آنها در امر ذخیره و بازیابی است، دست یابند. یکی از این موارد برقراری روابط نظام‌مند و معقول میان اصطلاحات است که مستلزم دقت نظر و توجه خاص است. در این نوشته که در واقع حاصل مطالعه‌ای مقدماتی در این راستاست. سعی شده است تا با مقایسه روابط میان کلید واژه‌‌های مشترک در دو اصطلاحنامه چگونگی روابط میان اصطلاحات بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The significance of thesauri in information storage and retrieval has made library and information science specialists pay more attention to preparing and developing new thesauri. In particular, some works have been done to prepare and translate thesauri in Iran. ”Persian Cultural Thesaurus: ASFA” and “UNESCO” Thesaurus: International Thesaurus of Cultural Development” in cultural areas are two examples of the works done in this field. Definitely, some principles should be followed in thesauri structure in order to help us gain the specified goals of thesauri; the use in information storage and retrieval. One of these principles that need special attention is providing a logical and structured relationship between differenct concepts. In this study which is a pilot study in this field, using a comparison of the relationship between the keywords of the two thesauri.- ASFA and “UNESCO thesaurus: - the researcher investigated the relationship between different thesaural concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Similar key words
  • ''UNESCO Thesaurus: International Thesaurus of Cultural Development''