تحلیل استنادی تطبیقی پایان‌نامه‌های دکتری شیمی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس (1383-1376)

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر بررسی و مقایسه الگوهای استنادی دانشجویان دکتری شیمی دانشگاه تهران و تربیت مدرس است که در آن ویژگی‌های منابع اطلاعاتی مورد استناد شناسایی، و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها در دو دانشگاه مشخص شده است. در این پژوهش از روش تحلیل استنادی استفاده شده و در آن 6382 استناد متعلق به 60 پایان‌نامه دکتری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که در دانشگاه تهران نشریات ادواری با 9/82 درصد و کتاب با 5/11 درصد و در دانشگاه تربیت مدرس نشریات ادواری با 3/81 درصد و کتاب با 9/13 درصد استنادها بیشترین استنادها را به خود اختصاص داده‌اند. زبان اکثر استنادها انگلیسی است و به منابع فارسی بسیار کم استناد شده است. دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس از منابع روزآمدتر نسبت به دانشجویان دانشگاه تهران استفاده کرده‌اند. میانگین استنادها در دانشگاه تهران 16/116 استناد و در دانشگاه تربیت مدرس 56/96 استناد است. نشریات هسته رشته شیمی بر اساس قاعده برادفورد (سه عنوان در دانشگاه تهران و چهار عنوان در دانشگاه تربیت مدرس) شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation Analysis of Chemistry Doctoral Dissertations in Tehran and Tarbiat Modarres Universities (1996-2004)

نویسندگان [English]

  • Rostam Mozaffari Gorabba
  • Gholamreza Fadaei
  • Abas Hori
چکیده [English]

The object of this study is to survey and compare the citing behavior of chemical doctoral students in Tehran and Tarbiat Modarres universities. This study clarifies the characteristics of cited resources and determines their differences and similarities. The methodology of this study is citation analysis and 6382 citations from 60 dissertations have been analyzed. Findings suggest that the most part of citations belonged to the journals and books respectively. The language of most citations was English and the citation of Persian materials is low. Tarbiat modarres researchers have used more update materials than those in Tehran University. The average of citations in Tehran University is 116.16 and Tarbiat Modarres isn 96.56. according to the Bradford's law of scattering. The core journals which have been cited by chemical students were identified

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bibliometrics
  • Chemistry Doctoral Dissertations
  • Citation analysis
  • University of Tarbiat Modarres
  • University of Tehran