دوره و شماره: دوره 39، شماره 44 - شماره پیاپی 268846، مهر 1386 
استنادگرها: تولید کتابشناسی برای نسل آینده

جان کسلر؛ ناهید بنی اقبال(مترجم)؛ سید بلال علوی(مترجم)


استانداردها در خدمات مرجع مجازی

اشرف نقی مهر طباطبایی؛ حامد علیپور حافظی