دوره و شماره: دوره 39، شماره 44 - شماره پیاپی 268846، پاییز 1386 
5. استنادگرها: تولید کتابشناسی برای نسل آینده

جان کسلر؛ ناهید بنی اقبال(مترجم)؛ سید بلال علوی(مترجم)


10. استانداردها در خدمات مرجع مجازی

اشرف نقی مهر طباطبایی؛ حامد علیپور حافظی