ارزیابی وضعیت نیروی انسانی متخصص کتابخانه‌های دانشکده‌های دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص کتابخانه‌های دانشکده‌های دانشگاه تهران در مقایسه با استانداردهای نیروی انسانی کتابخانه‌های دانشگاهی ایران صورت پذیرفته است. با توزیع دو نوع پرسشنامه یکی مربوط به مدیران و دیگری نیروهای متخصص کتابداری و اطلاع‌رسانی شاغل در 18 کتابخانه، حضور کارکنان متخصص در بخش‌های مختلف کتابخانه و همخوانی آنان با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران بررسی گردید. با به ارگیری روش پیمایش ارزشیابی در اجرای این پژوهش مشخص گردید که تعداد نه نفر (معادل 56/3 درصد) عقیده داشته‌اند که کتارخانه برنامه مشخصی برای آشناسازی کارمندان تازه وارد اعم از متخصص و کمک متخصص، با برنامه‌ها و فعالیت‌های خود دارد. تعداد هشت نفر (معادل 50 درصد) ابراز داشته‌اند که کتابخانه شرایط لازم را برای آموزش مداوم متخصصان فراهم می‌آورد. کل متخصصین از رتبه‌ها، عنوان‌ها و مزایای شغلی اعضای هیأت علمی پژوهشی در شرایط مساوی برخوردار نیستند. جامعه مورد مطالعه دارای کمبودی (معادل 61 درصد) از نظر داشتن نیروی متخصص و کمبود نیروی کمک متخصص و کمبود نیروی کمک متخصص به (میزان 26 درصد) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluating of professional Human resources at the College libraries of university of Tehran

نویسندگان [English]

  • Saleh Rahimi
  • Tahereh Olam
  • Golamreza Fadaei
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of evaluating the professional Library staff in Tehran university libraries. Distributing two kinds of questionnaires relating to manager and library information specialist staff occupying 18 libraries, their attendance in different parts of library and their conformity with standards was surveyed. Appling Evaluative Survey in fulfilling present study it was revealed that, 56.3 percent believed that their library has a defined program to acquaint the new staff, both professional and paraprofessional, with its program and activities, 8 persons, approximately 50 percent, said that their libraries provide the needed conditions to keep educating the professionals. Not all the professionals in equal conditions enjoy litaular and occupational advantages. Only two persons, 12.5 percent, were satisfied with occupational and professional conditions. The faculties face inadequacy of professionals equal to 61 percent and paraprofessional equal to 26 percent on average

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty Library Specialists
  • human resources
  • Iranian University Library Standards