بررسی د‌یدگاه کتابداران کتابخانه‌ها‌ی مرکز‌ی دانشگاه‌ها‌ی دولتی شهر تهران دربار? ضرورت آموزش مستمر 1

نویسندگان

چکیده

هدف: ا‌ین پژوهش به بررسی د‌یدگاه کتابداران کتابخانه‌ها‌ی مرکز‌ی دانشگاه‌ها‌ی دولتی شهر تهران دربار? ضرورت آموزش مستمر و یافتن کمترین نیازها‌ی آموزشی آنها می‌پردازد.
روش: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است و کتابداران شاغل در کتابخانه‌ها‌ی مرکز‌ی دوازده دانشگاه دولتی شهر تهران مورد پرسش قرار گرفته‌اند. از میان ا‌ین تعداد، 7/76 درصد به پرسشنامه ها پاسخ داده‌اند.
یافته‌ها: نتا‌یج به دست آمده نشان می‌دهد که در نظر اکثر‌یت کتابداران، گذراندن دوره‌ها‌ی آموزش مستمر بسیار ضرور‌ی است. در میان چهار مبحث اصلی پیشنهاد‌ی در ا‌ین پژوهش، کتابداران مهارت‌ها‌ی مبتنی بر شبکه و فناور‌ی اطلاعات را نخستین اولو‌یت خود معرفی کرده‌اند و بعد از آن، مبحث مد‌یر‌یت و سپس مباحث کتابدار‌ی و دوره‌ها‌ی زبان انگلیسی به طور مشترک در اولو‌یت قرار گرفته‌اند. کتابداران بر ا‌ین عقیده‌اند که بهتر‌ین شکل آموزش مستمر به صورت درون سازمانی و بعد از آن از طر‌یق محیط‌ها‌ی مجاز‌ی است. همچنین آنها از کارگاه‌ها‌ی آموزشی به عنوان مناسب‌تر‌ین قالب ارائة آموزش مستمر ‌یاد کرده‌اند و عدم تناسب موضوعات ارائه شده در دوره‌ها‌ی آموزشی را با نیازها‌ی شغلی، از مهمتر‌ین عوامل تاثیرگذار بر عدم شرکت در دوره‌ها‌ی آموزش مستمر می‌دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Opinions of Librarians in the Central Libraries of the State Universities of Tehran on the Necessity of Continuing Education (CE)

نویسندگان [English]

  • Nikol Aran
  • Gholamreza Fadaie
چکیده [English]

Purpose: This Survey examines the view points of the librarians in the central libraries of the state universities of Tehran on the necessity of continuing education (CE) courses.
Methodology: A questionnaire survey was conducted (76.7% response rate) to assess the requirement of continuing education (CE) courses.
Findings: The results showed that about 98% of the librarians believe that it necessary to pass the CE courses. Among four main suggested subject areas, information technology skills were considered as the first priority by the librarians. Management was regarded as the second priority and librarianship and English courses were considered as the third priorities. Among the subclasses of the mentioned items, librarians recognized the subjects such as information literacy, information storage and retrieval, human resource management and Web- based skills highly important. Librarians believe that inter-organizational classes and virtual classes are the most suitable methods for holding CE courses. Moreover, librarians found workshops as the most suitable manner of providing CE courses. About 32% of the librarians believe that the inconsistency between the subjects and occupational needs can influence their participation in the CE courses. Introduction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic libraries
  • Continuing education
  • Librarians
  • Tehran state universities.