بررسی میزان صحت شماره‌های رده کنگره در فیپای کتاب‌های فارسی منتشره سال‌های 1380- 1384 موجود در کتابخانه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

هدف: از آنجا که فهرست‌نویسی پیش از انتشار و عناصر آن ازجمله شماره رده‌بندی به عنوان یک منبع قابل اعتماد در بسیاری از کتابخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، در این مقاله سعی شده است میزان صحت شماره‌های رده‌بندی کنگره موجود در فهرست‌نویسی پیش از انتشار 155 عنوان کتاب فارسی که در کتابخانه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران سازماندهی شده‌اند بررسی گردد.
روش: در این پژوهش از روش تحلیل محتوا برای بررسی فیپای 155 عنوان کتاب فارسی، و مطابقت آن با رده‌بندی کنگره استفاده شده است.
یافته‌ها: شماره رده‌بندی کنگره در 28 عنوان (18 درصد) از کتاب‌هایی که دارای فیپا بوده‌اند اشتباه بوده است. این اشتباهات به دو دسته: حروفچینی (28/1 درصد) و غیرحروفچینی (72/16 درصد) تقسیم می‌شوند. در مقاله حاضر با استناد به کتاب‌های رده‌بندی کتابخانه کنگره و اُپک برخی کتابخانه‌های معتبر دنیا، تعدادی از موارد اشتباه به تفصیل شرح داده شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How Accurate are CIP LC Classification Numbers? A Case Study on Veterinary Medicine Persian Books (2001-2005)

نویسندگان [English]

  • Ladan Darush Niakan
  • Maryam i Janmohammad
چکیده [English]

Purpose: The Cataloging In Publication (CIP) is a vital and reliable sources for cataloging in many libraries. For this reason, the current study examines the extent of accuracy of LC classification numbers presented in CIPs' records of 155 Persian books cataloged in the Faculty of Veterinary Medicine Library of University of Tehran.
Methodology: Using content analysis method the CIPs of 155 Persian books were analyzed and compared to the LC classification scheme.
Findings: The results showed that CIP LC classification of 18% of books were incorrect. These errors can be divided into two groups: typos (1.28%) and non- typescript (16.72%) errors. In this article, we have demonstrated some mistakes with regard to LC classification books and OPAC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cataloging.
  • CIP
  • LC classification
  • Veterinary Medicine of University of Tehran