دوره و شماره: دوره 42، شماره 47 - شماره پیاپی 283076، پاییز 1387