تعیین نشریات هسته لاتین دانشگاه علوم پزشکی همدان با استفاده از قانون پراکندگی برادفورد

نویسندگان

چکیده

هدف:هدف این تحقیق تعیین نشریات هسته لاتین دانشگاه علوم پزشکی همدان با استفاده از قانون پراکندگی برادفورد است.
روش:این پژوهش با استفاده از روش‌های پیمایشی، کتاب‌سنجی و قانون برادفورد انجام شده است. جامعه این پژوهش کلیه نشریات لاتینی هستند که بین سال‌های 2004- 2006 توسط دانشگاه علوم پزشکی همدان خریداری شده‌اند.
یافته‏ها:نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در دوره زمانی مورد بررسی 1090 عنوان نشریه لاتین (7/74 درصد) مورد استفاده قرار گرفته‌اند و 37 عنوان نشریه (3/25 درصد) مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. طی دوره مورد بررسی در مجموع 984 بار از نشریات لاتین استفاده شده است که میانگین دفعات استفاده از هر عنوان مجله 74/6 بار می‌باشد. 13 عنوان مجله به عنوان نشریات هسته لاتین تعیین گردیدند که این نشریات هسته طی دوره مورد بررسی مجموعا 337 بار (2/34 درصد کل دفعات استفاده از نشریات) مورد استفاده قرار گرفته‌اند. 3/72 درصد از استفاده‌کنندگان از نشریات لاتین، میزان پاسخ‌گویی نشریات به نیازهای اطلاعاتی خود را «زیاد» ارزیابی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine Hamadan University of Medical Sciences Determination of Core Journals in Hamadan University of Medical Sciences with Bradford's Law

نویسندگان [English]

  • Hossein Vakili Mofrad
  • Mandana Moccari
چکیده [English]

The aim of this research is to determine the core journals in Hamadan University of medical sciences with Bradford's law of scattering.
Survey method, bibliometrics and Bradford's law are used in this research. Research population consists of all subscribed journals of Hamadan University of medical sciences in 2004-006.
Research results show that 109 journals (74.7 percent of all journals) were used and 37 journals (25.3 percent of all journals) were not used in the research period. Journals were used 984 times in research period. Average of usage rate of each journal title was 6.74 times. 13 journal titles were to determine as core journals. These core journals were used 337 times (34.2 percent of all usages) in research period. 72.3 percent of users believe that the use of journals response to their information needs a great deal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bibliometrics
  • Bradford's law
  • Core journals
  • Hamadan University of medical sciences