دوره و شماره: دوره 42، شماره 48 - شماره پیاپی 289219، آبان 1387