بررسی میزان رضایت‏مندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‏های فنی دانشگاه تهران از پایگاه اطلاع‏رسانی تخصصی موجود در وب‏سایت دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی میزان رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‏های فنی دانشگاه تهران از پایگاه اطلاع‏رسانی تخصصی موجود در وب‏سایت دانشگاه تهران می پردازد.
روش: روش پژوهش از نوع پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات، پرسش نامه بین 335 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‏های فنی دانشگاه تهران توزیع گردید که در مجموع 255 پرسش نامه تکمیل و برگشت داده شد.
یافته‏ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که 79/98 درصد دانشجویان کارشناسی ارشد و 86/71 درصد دانشجویان دکتری پاسخگوی پرسش‏‏‏های پژوهش بودند و بطور میانگین به ترتیب بیش از 43 درصد به مقدار «متوسط»، 27 درصد به مقدار «زیاد»، 19 درصد به مقدار « کم»، 6 درصد به مقدار «خیلی کم» و 3 درصد به مقدار «خیلی زیاد» از پایگاه اطلاع‏رسانی تخصصی موجود در وب‏سایت دانشگاه تهران رضایت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Satisfaction with Specialized Data Available at University of Tehran Websites among Graduate Students at University of Tehran Engineering Campus

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Pour Dadash Sangde
  • Dr.Fatima Fahimia
چکیده [English]

Objective: The present study investigates satisfaction with specialized data available at University of Tehran Websites among graduate students at University of Tehran Engineering Campus
Methodology: A survey method was used. Using a questionnaire, data was collected from 255 students’ Graduate students at engineering campus of University of Tehran
Findings: The study results show that 79.98 percent of graduate students and 86.71 percent of PhD students responded to the questionnaire. On the average, 43 percent were moderately, and 27 percent were highly and 19 percent were lowly satisfied with the existing databases. 6 percent were very little satisfied and 3 percent were highly satisfied.
Keywords: Satisfaction, Scientific Data base, Engineering Campus Faculties, Students of Supplementary Education, University of Tehran, Graduate Students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering Campus Faculties
  • Satisfaction
  • Scientific Data base
  • Students of Supplementary Education
  • University of Tehran.