دوره و شماره: دوره 43، شماره 2 - شماره پیاپی 293128، مهر 1388 (50)