مشارکت ایران و مالزی در تولید علم: بررسی الگوی هم‌تألیفی در وبگاه علوم

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان مشارکت و همکاری علمی دو کشور ایران و مالزی در تولید علم جهانی طی سال‌های 1975 تا 2008 انجام گرفته است.
روش: پژوهش حاضر به روش علم سنجی انجام گرفت و در آن به روند همکاری دو کشور در بازه زمانی مورد نظر، ملیت نویسندگان اول در تولیدات علمی مشترک دو کشور، سایر کشورهای مشارکت‏کننده در تولید علم مشترک ایران و مالزی، حیطه موضوعی اصلی که دو کشور در آن همکاری داشته‌اند، و پرتولیدترین نویسندگان و مؤسسه‌های علمی-پژوهشی ایرانی در همکاری با مؤسسه‌های مالزیایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت
یافته: نتایج پژوهش نشان داد که نخستین همکاری علمی دو کشور در سال 1975 انجام گرفته و روند این همکاری طی 34 سال مورد بررسی، سیری صعودی را پیموده است. بیش‏ترین تعداد مشارکت علمی مربوط به سال 2008 بوده است که دو کشور، 87 تولید علم مشترک انجام داده‏اند. شیمی پرتولیدترین حیطه موضوعی در مشارکت علمی دو کشور بوده‏ است. ضمن این‏که دو دانشگاه مالایا و ساینس مالزی بیش‌ترین سهم را در تولیدات علمی مشترک دو کشور دارا بوده‏اند.
واژه‏های کلیدی: همکاری علمی، تولید علم، ایران، مالزی، علم‏سنجی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran and Malaysia Scientific Collaboration: a review of co-authorship patterns as reflected in Web of Science

نویسندگان [English]

  • Fershte Didegah
  • Mohammad Amin Erfanmanesh
چکیده [English]

Objective: To determine the scope and extent of scientific cooperation between Iran and Malaysia for the 1975-2008 periods.
Methodology: A scientometric method was employed covering the collaboration trend with respect to first authors, other participating nations and primary subject area. The most prolific Iranian research institutes cooperating with their Malaysian counterparts were examined and analysis.
Findings: With the first instance dating 1975, the trend for collaboration had been upward in the past 34 years. The highest rate of scientific collaboration was for 2008 when there were 87 papers published; Chemistry comprised the most prolific subject area. University of Malaya and Science Malaysia had contributed most in joint scientific output.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Malaysia
  • Scientific Collaboration
  • Scientific output
  • Scientometric.