کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( فاوا) درسازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی با تاکید بر مدیریت اطلاعات

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر آگاهی از وضعیت کنونی کاربرد فاوا به عنوان ابزاری برای مدیریت اطلاعات در سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی است.
روش: این پژوهش کاربردی و از نوع پیمایشی – توصیفی می‏باشد. گردآوری داده‌های مورد نیاز بوسیله پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده صورت گرفت. همچنین کلیه مدیران و معاونان (41نفر) سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می‌دادند.
یافته‏ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که در این سازمان از فاوا استفاده می شود. کاربرد فاوا باعث افزایش دقت و سرعت در کارکردهای کتابخانه شده است ولی آموزش در استفاده از فاوا کافی نبوده است. اهداف کاربرد فاوا در سازمان خودکار‌سازی فعالیت‌های کتابخانه، ارائه خدمات موثر به کاربران، روزآمد نگه داشتن کاربران و ارتقاء کیفیت خدمات می‏باشد. نتایج همچنین نشان داد موانع و مشکلاتی در ارتباط با کاربرد این فن آوری‌ها وجود دارد که به ترتیب شامل: کمبود دانش فاوای کاربران، بودجه ناکافی، نبود بسته های نرم افزاری قابل قبول و ساختار نامناسب فاوا می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ICT usage in Astan Quds Razavi Libraries Authority from the viewpoint information

نویسندگان [English]

  • Maryam Moosavi
  • Dr. Sedighe il Mohammd Esmae
  • Dr. Azam Sanatjoo
چکیده [English]

Objective: The present study aims to achieve awareness about the current status of ICT implementations as a tool for information management within Astan Quds Razavi Libraries Authorities
Methodology: A descriptive survey methods was employed. Questionnaire, interview and observation served as primary data collection tools. 41 managers and deputy managers of AQRLA made up the sample
Findings: AQRLA employs ICT. ICT implementation has contributed to library functions. ICT training was not sufficient. ICT was primarily used for library automation, better end-user service, keeping users updated and to boost service quality. There are some shortfalls and obstacles in implementation of ICT which include inadequate ICT knowledge among users, insufficient budget allocation, lack of acceptable software packages and inappropriate ICT structure

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astan‏ Quds Razavi.
  • Automation
  • ICT
  • Information‏ management