بررسی نقش بسامد در میان استنادات مجلات آی.اس.آی حوزه شیمی آلی(2006)

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحلیل بسامد استنادی مقالات مجلات آی.اس.آی حوزه شیمی آلی سال 2006 از طریق شمارش تعداد دفعات استناد به هر کدام از مآخذ در متنی واحد می‌باشد. پژوهش حاضر تلاش دارد تا با انجام یک تحلیل استنادی با رویکرد به بسامد آن، امکان استفاده از بسامد استنادی به عنوان شاخصی قابل توجه در پژوهش‌های تحلیل استنادی مبتنی بر شمارش استنادی را مطرح نماید.
روش: روش انجام پژوهش تحلیل بسامد استنادی استاندارد است. این روش نوعی تحلیل استنادی است با رویکرد به بسامد استنادها، که چون مقالات مورد بررسی و استنادات هر دو از مجلات آی.اس.آی هستند از نوع استاندارد می‌باشد.
یافته ها: یافته‌های حاصل از انجام این پژوهش نشان داد که حدود 8 استناد درون متنی از 10 استناد به مدارک مجله‌ای را مجلات تحت پوشش آی.اس.آی به خود اختصاص می‌دهند. همچنین توزیع این بسامد استنادی نرمال نیست؛ 5/3 درصد از مجلات بیشترین بسامد را داشته اند در حالی که حدود 40 درصد از آنها یک بار بسامد داشته‌اند. نتایج آزمون ویلکاکسون وجود اختلاف معنی دار بین میانگین استناد به مجلات و بسامد آنها نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Frequency of Citation among ISI Citations in Organic Chemistry (2006)

نویسندگان [English]

  • Zahra Azizkhani
  • Keyvan Kousha
  • Abbas Horri
چکیده [English]

Objective: The present study examined and analyzed citation frequency of ISI cited journals in organic chemistry for 2006. Number of citations to each reference within a given text was counted. By employing citation analysis based on frequency, the study posits the possibility of using citation frequency as a significant indicator in citation analysis researches based on citation count.
Methodology: A standard citation frequency analysis was used. It is a type of citation analysis focusing on citation frequency which is standard since both articles and citations were drawn from ISI indexed journals.
Findings: Findings indicated that out of every 10 citations, 8 in-context citations belong to journals indexed in ISI. The distribution of this frequency is not normal. 3.5% of journals had the highest frequency while 40% had been repeated only once. A significant distinction between citations means and frequencies was discerned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation count
  • Citation frequency analysis
  • ISI indexed journals.
  • Organic Chemistry