بررسی رفتار مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان در محیط دیجیتال بر اساس عوامل دموگرافیک

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتار مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان در محیط دیجیتال در سال 1388 انجام شد.
روش: این پژوهش توصیفی- پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. برای تعیین روایی محتوا پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید گروه کتابداری و اطلاع رسانی قرار گرفت و پیشنهادهای آنان اعمال شد. برای تعیین پایایی، پیش آزمون انجام شد و آلفای کرونباخ 82/0 محاسبه گردید. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی به تعداد 3892 دانشجو بود که پس از انجام نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای نمونه آماری به تعداد 286 نفر گزینش شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میزان مطالعه منابع الکترونیکی دانشکده فنی و مهندسی و میزان چاپ مدارک الکترونیکی دانشکده علوم بیشتر است و دانشجویان بیشتر از شیوه مروری، غیر خطی و کمتر به مطالعه عمیق و انتقادی می‌پردازند. دانشجویان دکترا بیشتر از شیوه مروری استفاده کرده و دانشجویان کارشناسی ارشد بیشتر مدارک الکترونیکی را چاپ می‌کنند. اما بین زنان و مردان تفاوتی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Study Behavior of Isfahan University Graduate Students within a Digital Environment based on Demographic Factors

نویسندگان [English]

  • Fatima Naderi
  • ahmad shabani
  • Muhammad Reza Abedi
چکیده [English]

Objective: To investigate the study behavior displayed by Isfahan University graduate students when immersed in a digital environment.
Methodology: A survey using self-designed questionnaire was carried out. Content validity was audited by a number of LIS Faculty members and their suggestions were duly employed. The sample was 286 students randomly selected from 3892 graduate students.
Findings: The Engineering and Technology Faculty had the highest rate of studying of electronic resources, while the Science Faculty had the highest number of hardprints from the said resources. Students are more inclined towards a non-linear browsing and rarely engage in deep and critical studies. Phd candidates mostly use browsing while graduate students take a hardprint of electronic documents. No significant difference was observed between males and female [students].

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demographic factors
  • Digital Environment
  • graduate students
  • Isfahan University
  • reading
  • Study Behavior