بررسی وضعیت خط مشی‌های مجموعه گستری در کتابخانه‌های مؤسسات و مراکز تحقیقاتی تحت پوشش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

نویسندگان

چکیده

هدف: این پژوهش به بررسی وضعیت خط مشی‌های مجموعه‌گستری در کتابخانه‌های مؤسسات و مراکز تحقیقاتی تحت پوشش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی میپردازد.
روش: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد. اطلاعات از طریق ارسال پرسشنامه برای 63 کتابخانه تخصصی گردآوری شد که از این تعداد در مجموع 49 پرسشنامه (8/77 درصد) از کل پرسشنامه‌ها تکمیل و دریافت گردید.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که 41 درصد کتابخانه‌های مورد بررسی دارای بخش مجموعه‌سازی و 53 درصد فاقد این بخش هستند. تنها 4/22 درصد از کتابخانهها دارای خط‏مشی و هدف مکتوب می‌باشند. 8/83 درصد کتابخانه‌ها از طریق اهدا و 7/30 درصد آن‌ها از طریق مبادله، منابع اطلاعاتی خود را تأمین می‌کنند. 8/40 درصد کتابخانه‌ها سالانه مجموعه‌های خود را وجین و 1/53 درصد (26 کتابخانه) مجموعه خود را وجین نمی‌کنند. 53 درصد کتابخانه‌ها، فاقد کمیته انتخاب هستند. در پایان به منظور مناسب‌سازی و ایجاد مجموعه‌ای متوازن و هماهنگ، رویه‌هایی نیز پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Collection Development Policies in the libraries Of Research Center and Institutes affiliated with Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)

نویسندگان [English]

  • Tayyebeh Shahmirzadi
  • Abbas Gilvari
  • Ahmad Yousefi
چکیده [English]

Objective: The present study reviews the status of collection development policies in libraries of research centers and institutes overseen by the Agricultural Research, Education and Extensions.
Methodology: A survey method was employed. Information was collected by questionnaire sent out to 63 special libraries. 77.8 percent responded
Findings: 41 percent of libraries studied had a collection development sections. 22.4 percent have a written policy and objective. 83.8 percent secure their their information resources through donations, while 30.7 percent use exchange. 40.8 percent vet their collections annually while 26 libraries (53/1 percent) don't do so. 53 percent lack a selection committee. Suggestions were offered in order to optimize and create a balanced and coordinated collection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AREEO
  • Collection Development
  • Policy
  • Special Libraries.