بررسی کیفیت خدمات در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از طریق مدل تحلیل شکاف

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، با هدف سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و براساس رویکرد تحلیل شکاف، انجام شده است.
روش: جامعه آماری این پیمایش کاربردی را کاربران بالفعل کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تشکیل می‌دهد که با استفاده از روش «نمونه گیری تصادفی طبقه‌بندی با تخصیص متناسب» حجم نمونه بدست آماده معادل با 195 نفر است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه لایب‌کوال می‌باشد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از این است که میانگین کل خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از نظر شکاف کفایت خدمات مثبت است (12/0)، یعنی کتابخانه توانسته است حداقل انتظارات کاربران خود را برآورده کند و شکاف برتری خدمات منفی است (22/2-) یعنی کتابخانه فاصله زیادی با تأمین انتظارات کاربران در مطلوب‌ترین سطح خدمات دارد. همچنین، کتابخانه در بعد تأثیر خدمات برخلاف دو بعد دیگر توانسته است حداقل خدمات مورد قبول کاربران را به نحو مناسبی برآورده کند. همچنین کتابخانه دانشکده بهداشت با میانگین 37/6 عملکرد بهتری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Quality of Services offered in Libraries of Kermanshah University of Medical Sciences Using Gap Analysis Model

نویسندگان [English]

  • Saeed Ghaffari
  • Akram Korani Korani
چکیده [English]

Objective- The present study was conducted to measure the quality of services offered by libraries in Kermansah University of Medical Sciences (KUMS) based on gap analysis.
Methodology: A random sampling using appropriate allocation was used. 195 were selected from among potential library users. LibQual Questionnaire was used.
Finding: The average service adequacy gap is positive for KUMS libraries (0.12), i.e. they have succeeded in fulfilling the least expectations of their users. The service quality gap is negative (-2.22), i.e. the library is still a long way from satisfying the user need at the most desired level of services. With respect to service impact, unlike the other two, the libraries have been at least able to provide user accepted services in appropriate manner. The Faculty of Public health Library had a better performance with mean average score of 6.37.
Quality measurement, Service gap analysis, Library services quality, University libraries, Kermanshah University of Medical Sciences

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kermanshah University of Medical Sciences
  • Library services quality
  • Quality measurement
  • Service gap analysis
  • University libraries