بررسی میزان مقالات تهیه شده از پایان‏نامه‌های دوره دکتری دانشگاه تهران (1380- 1384)

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف عمده این پژوهش آگاهی از میزان مقاله‌های اخذ شده از پایان‏نامه‌های دفاع شده تحصیلات تکمیلی دوره دکتری دانشگاه تهران طی سال‌های 1380- 1384 در مجله‌های علمی/ تخصصی داخلی و خارجی در 6 پایگاه اطلاعاتی Irandoc, Magiran, SID ,Google scholar, ISI, وScopus می‌باشد.
روش: برای انجام این پژوهش از روش پیمایشی و از ابزار مشاهده استفاده شده است.
یافتهها: نتایج حاکی از آن است بخش علوم پایه بیش‌ترین تعداد مقالات مستخرج (36/5) و علوم انسانی و اجتماعی کم‌ترین تعداد مقالات را داشته‌اند (01/2)، و در میان گروه‌های آموزشی گروه فیزیک بیشترین تعداد مقالات مستخرج (57/7) و زمین شناسی کم‌ترین تعداد مقالات را داشته‌اند (5/1)، و در میان رشته‌های آموزشی رشته میکروبیولوژی بیشترین تعداد متوسط مقالات را داشته است (5/11)، و گروه فیزیک بیشترین مقاله خارجی (28/7) و مدیریت دولتی و مبانی فلسفی آموزش و پرورش (0) کم‌ترین مقاله خارجی را داشته‌اند. همچنین زیست شناسی (66/2) بیشترین و ریاضی (25/0) کم‌ترین مقاله داخلی را دارند.
ن

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Rate of Articles Derived from PhD Dissertations in University of Tehran (2001-2005)

نویسندگان [English]

  • Keyvan Kousha
  • Jamshid Sadeghiani
  • Mahdiyeh Saddat Haidari
  • Afsaneh Zainali Kermani
چکیده [English]

Objective: The present study primarily aims to shed a light on the rate of papers derived from the PhD Theses concluded in the University of Tehran during the 2001-2005 Period. ISI, Scopus, Google Scholar, Irandoc, Magiran and SID databases were used for data collection.
Methodology: A survey method was deployed along with observational tools.
Findings: Basic sciences had the highest number of paper derived from theses (5.36) and Humanities and social Sciences had the least number (2.01). Among faculties, Physics had the highest number of papers (7.57) and Geology had the least (1.5). Among departments, Microbiology had the highest mean number of papers (11.5) while the Physics had the highest number of paper published abroad (7.28). Government administration and Educational Philosophy (0) had the least number of papers published abroad. Furthermore, Biology had the highest (2.66) and Mathematics had the least (0.25) papers published locally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Derivative Output
  • PhD
  • Theses
  • University of Tehran