بررسی کاربرد اصول بازاریابی در ارائه خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

نویسندگان

چکیده

هدف:، هدف این پژوهش بررسی کاربرد اصول بازاریابی شامل مکان، تنوع خدمات و حجم منابع اطلاعاتی، ترفیع و قیمت (هزینه) در ارائه خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.
روش: در پژوهش حاضر از روش پیمایشی توصیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران است. بر اساس فرمول کوکران تعداد 378 نفر بر اساس ضوابط نمونه‌گیری طبقه‌ای - تصادفی انتخاب شد.
یافته‌ها : نتایج ح پژوهش نشان که از میان ابعاد چهارگانه مورد بررسی به ترتیب بعد تنوع خدمات و حجم منابع اطلاعاتی، موقعیت مکانی، به کارگیری برنامه‌های ترویجی و قیمت (هزینه) دارای رتبه اول تا چهارم هستند. همچنین به غیر از بعد ترفیع در بقیه ابعاد کمتر از 50 درصد مؤلفه‌ها توانسته‌اند بیش از حد متوسط امتیاز هر بعد را کسب کنند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نیز نشان داد که از میان 4 بعد اصلی بازاریابی و ارتباط آن با خدمات ارائه شده، تنها در بعد قیمت (هزینه) رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation into Application of Marketing Principles to Information Services Offered by the libraries of the Islamic Azad University, Tehran Science and Research Unit

نویسندگان [English]

  • yaghoub Norouzi
  • Hamid Arablou
چکیده [English]

Objective: Given the importance of marketing in increasing usage and eventually productivity in libraries, the present study aims at examining the application of marketing principles to information services offered at libraries at the Tehran Science and Research Unit of Islamic Azad University. This includes location, diversity information services, scope of information resources, promotion and cost.
Methodology: The present study employed a survey. 378 students were randomly selected to respond to 25 questions.
Finding: Four aspects studied of which service diversity and scope of information resources, location, promotional programs and pricing ranked one through four respectively. Apart from promotion, less than half of other components studied were able to score above average for the given aspect studied. Among the four principle aspects of marketing and their correlation with the services offered, only pricing displayed no significant link.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic libraries
  • Islamic Azad University
  • Library services
  • Marketing
  • Tehran Science and Research Unit.