ارزشیابی نظامهای اطلاعاتی: رویکردها، مدل ها و روش ها

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف این مقاله بررسی رویکردها، مدل‌ها و روش‌های ارزشیابی نظام‌های اطلاعاتی است. در این راستا، جوانب و ابعاد نظام‌های اطلاعاتی و مسائل اساسی در ارزشیابی نظام‌های اطلاعاتی به عنوان مبانی تقسیم بندی رویکردها و روش‌های ارزشیابی ارائه شده‌اند.


روش: این پژوهش به بررسی ادبیات و مرور تحقیقات مربوط به ارزشیابی نظام‌های اطلاعاتی به روش کتابخانه‌ای (سندی) می‌پردازد. در این راستا تحلیل ادبیات مربوطه و یکپارچه
سازی تحقیقات انجام شده، مبنای ارائه یافته‌ها و تبیین نتایج است.


یافته‌ها: بررسی ادبیات مربوط به ارزشیابی نظام‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که انواع روش‌ها و مدل‏های ارزشیابی با توجه به نوع نگرش به مسائل اساسی و مفروضات بنیادینی شکل می‌گیرند که محدودیت‌هایی و چالش‌هایی را بر طرق ارزیابی تحمیل می‌کند. مدل «زمینه-محتوا – فرآیند» چشم اندازجامعی ارائه می‌دهد که
زمینه، محتوا و فرآیند را با چرایی، چگونگی، زمان و دیدگاههای ذینفعان، ترکیب کرده و نحوه تاثیرگذاری آن‌ها بر ارزشیابی یک نظام را انعکاس می‌دهد. به لحاظ نظری نیز این مدل، قواعد موجود در طرح‌های متنوع را در خود جای داده و قابلیت جذب روش‌های جدید را در خود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Systems Evaluation: Approaches, Models and Methods

نویسندگان [English]

  • Hussein Taghavi
  • Hamid Rahimian
  • Roohullah Mahdiuon
چکیده [English]

Objective: The present investigation attempts to study the approaches, models and methods used for evaluating information systems. To this end, all aspects and feature of information systems and main issues in evaluation of information systems were offered as the basis for delineating evaluation approaches and methods
Methodology: literature survey method was deployed. The literature analyzed and the prior researches consolidated served as the basis for presenting findings and discussion of results.
Findings: The literature concerning information system evaluation demonstrate that all types of methods and evaluation models are formed based on the type of outlook towards basic issues and basic postulations which in turn impose limitations and challenges on modes of evaluation. The “Context-Content-Process”(CCP) model provide an comprehensive prospect. CCP combines context, content and process with raisin d’etre, nature, time and stakeholders’ viewpoints and reflects how they come to influence the evaluation of an information system. Theoretically, this model has encompassed the existing rules within various models and capable of absorbing new methods

کلیدواژه‌ها [English]

  • Approaches
  • information systems
  • Information systems evaluation