به کارگیری طرح فراداده‌ای توصیف شیء برای توصیف موجودیت‌های گروه دوم الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف. آر. بی. آر)

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال

چکیده

هدف :هدف از این پژوهش تعیین احتمالات مختلفی است که با استفاده از طرح فرادادهای توصیف شیء میتوان موجودیتهای گروه دوم اف. آر. بی. آر. را با آن توصیف کرد.
روش: روش پژوهش حاضر تطبیقی بوده و در آن از اجزای اصلی، فرعی، ویژگیها و مقادیر طرح فرادادهای توصیف شیء و نیز موجودیتهای گروه دوم اف. آر. بی. آر. استفاده شدهاست.
یافتهها: با توجه به احتمالات در نظرگرفتهشده، ممکن است شخص یا تنالگان دارای مسئولیت پدیدآورنده، ایجاد کننده، سازنده یا تنظیم کننده یک اثر و یا دارای مالکیت و یا امانت گیرنده و یا در ارتباط با عنوان باشد و نیز ممکن است در ساختن یک عنوان قراردادی از آن استفاده شود و یا نسبت به اسامی دیگر ارجحیتی داشته باشد و یا موضوع منبع قرار گیرد. همچنین شخص یا تنالگان میتواند به صورت بخشی از عنوان اثر باشند و یا یک پیشینه فراداده‌ای را به وجود بیاورد. به نظر میرسد با توجه به نتایج به دست آمده از تطبیق دو طرح مورد پژوهش، امکان توصیف انواع نقش‏هایی که اشخاص و یا تنالگانها در منابع مختلف دارند، در طرح فراداده‌ای توصیف شیء با استفاده از بستر نحوی ایکس. ام. ال . به میزان زیادی وجود دارد و با استفاده از این بستر نحوی، میتوان به توصیف موجودیت‌های گروه دوم در جایگاه‌های مختلف توصیفی پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deploying Metadata Object Descriptor Schema for Describing Second tier Entities within Functional Requirements for Bibliographic Records

نویسنده [English]

  • M Dorkhosh
چکیده [English]

Objective: The present investigation aims to determine the various possibilities in which using MODS could describe second tier FRBR.
Methodology: A comparative method was employed in which the main and ancillary components, features and measures for MODS and also 2nd Tier FRBR entities were used
Findings: Considering the possibilities, a person or corporation could be responsible as the creator, author or compiler of a work, or hold ownership or even be the borrower of a title. It may be used in construction of an arbitrary title or be preferred to other names or be considered as the topic for the resource in question. A person or corporation could be part of the working title or establish a metadata record. It seems that given the results obtained through superimposing of two schemes studied, it is very possible to describe the various roles of persons or corporations in various resources, within MODS using XML syntactical basis. One could deploy this syntactical basis to describe second tier entities in various descriptive levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate entity
  • FRBR
  • Functional Requirements for Authority Data (FRAD)
  • MODS
  • personal entity