دوره و شماره: دوره 44، شماره 3 - شماره پیاپی 1148476، آبان 1389، صفحه 1-199 (53)