بررسی خدمات کتابخانه‌های دیجیتالی ایران و جهان: معرفی خدمات پیشنهادی برای کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

نویسندگان

1 عضوهیات علمی گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و دکتری علوم کتابدری و اطلاع‌رسانی

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی خدمات موجود در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران و جهان به منظور معرفی خدمات پیشنهادی برای کتابخانه‌های دیجیتالی ایران است.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. روش استفاده شده برای انجام این پژوهش از نوع مقایسه‌ای و تطبیقی است. برای گردآوری اطلاعات لازم درباره خدمات کتابخانه‌های دیجیتالی مورد مطالعه به صفحات وب آن‌ها مراجعه و اطلاعات لازم گردآوری شد.
یافته‌ها:در این پژوهش خدمات 59 کتابخانه دیجیتالی داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار گرفت که 11 مورد از آن‌ها داخلی و 48 کتابخانه دیگر خارجی بودند. خدمات ارائه شده توسط جامعه مورد مطالعه جستجو (به‌شیوه‌های مختلف)، ارتباط با ما، نمایه مجموعه، تازه‌ها و اخبار تخصصی، عضویت از راه دور، پرسش‌های متداول، از کتابدار بپرس، ار اس اس، کتابخانه شخصی (من) و گفتگوی همزمان را در بر می‌گرفت. در بین کتابخانه‌های دیجیتالی داخلی بیشترین خدمت رعایت شده مربوط به «جستجو» و کم‌ترین آن نیز مربوط به خدمت «از کتابدار بپرس» بود. همچنین پنج خدمت ارتباط با ما، نمایه مجموعه، تازه‌ها و اخبار تخصصی، ار اس اس و گفتگوی همزمان توسط هیچ یک از کتابخانه‌های دیجیتالی داخلی ارائه نمی‌شد. در بین کتابخانه‌های دیجیتالی خارجی نیز بیشترین خدمت مربوط به «جستجو» و کم‌ترین آن نیز مربوط به «کتابخانه شخصی» بود. در کل نیز در بین جامعه مورد مطالعه خدمت جستجو و کتابخانه شخصی بیشترین و کم‌ترین بسامد را به خود اختصاص داده‌اند. در نهایت نیز خدمات پیشنهادی برای کتابخانه‌ای دیجیتالی داخلی معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Service Review of Digital Libraries in Iran and in the World: Proposed Services for Digital Libraries in Iran

نویسنده [English]

  • B Bayat 2
1
2
چکیده [English]

Objective: The present paper investigates the existing services offerd by digital libraries in Iran and around the world in order to introduce proposed services for Iranian digital libraries
Methodoloy: A comparative and adaptive method was used. The necessary information on services offered by digital libraries surveyed were gleaned from their websites
Findings: Services offered in 59 (11 Iranian and 48 non-Iranian) digital libraries were studied. Services offered included contact, indexes, news, and remote membership, FAQ, “Ask-a-Librarian”, RSS, My Library and Online Chat. Among Iranian digital libraries, “search” was the most common service complied with and “Ask-a-Librarian” was the least service. None offered contact, indexes, news, RSS and online chat. Among digital libraries abroad, the most prevalent service was “Search” while “My Library” was the least. Proposed services for Iranian Digital Libraries are suggested

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital libraries
  • Iran
  • services
  • world