بررسی تطبیقی نگرش دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مجموعه پردیس دانشگاه مازندران نسبت به فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت معلم

4 کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی نگرش دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مجموعه پردیس دانشگاه مازندران نسبت به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی می‌باشد.
روش: روش انجام آن توصیفی پیمایشی می‌باشد. نمونه آماری به ترتیب مقطع 357 و 228 نفر بودند که به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که نمرات دانشجویان دوره کارشناسی در آشنایی با فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی 27/13 و برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد 88/15 بود. تنها 3/1 درصد از دانشجویان کارشناسی اظهار داشته‌اند که در حد متوسط از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی استفاده آموزشی و پژوهشی می‌کنند. میزان میانگین آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد به فناوری بیش از میزان میانگین دانشجویان کارشناسی می‌باشد و تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند. همچنین میزان میانگین استفاده آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی بیش از دانشجویان کارشناسی بوده و تفاوت معنی داری با هم دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Attitudes Displayed by Graduate and Undergraduate Students of Mazanadaran University Campus towards Information and Communication Technologies

نویسندگان [English]

  • R Zavareqi 1
  • M. M Mousavi 2
  • J Asnaashari 3
  • S Pourtahmasb 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Objective: The present research investigates the ICT attitudes of graduate and undergraduate students of Mazandaran University
Methodoloy: Using a descriptive survey, cluster sampling of 357 undergraduate and 228 graduate students was taken.
Findings: With respect to ICT fluency, mean score for undergraduate students was 13.27 and for graduate students was 15.88. Only 1.3 percent of undergraduate students had more than average scores.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitudes of students towards ICT
  • Mazandaran University.
  • new technologies in higher education