ارائه سیستمی کاربردی برای ارزیابی میزان کیفیت وب‏سایت کتابخانه های دیجیتال در ایران بر مبنای طراحی سیستم استنتاج فازی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران

چکیده

هدف : هدف اصلی این مقاله ارائه یک سیستم استنتاج فازی جامع از مجموعه خدمات مهم وب سایت‌های فارسی کتابخانه‌ها برای ارزیابی کیفیت وب سایت کتابخانه‌های دیجیتال جهت ارتقاء کیفی این خدمات می‌باشد.
روش: خدمات اساسی و ضروری جهت ایجاد و بهبود وب سایت کتابخانه‌های دیجیتال در ایران پس از بررسی سی و پنج وب سایت پر بیننده کتابخانه‌های دیجیتال در ایران استخراج گردیده و توسط آزمون‌های آماری آنتروپی شانون و نرخ اعتبار سنجی محتوا، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از روش شناسی ایجاد سیستم استنتاج فازی، سیستم فازی به منظور کیفیت وب سایت کتابخانه‌های دیجیتال در ایران طراحی گردیده است.
یافتهها: یافته‌های این پژوهش مشتمل بر شناسایی پرکاربردترین خدمات وب سایت‌های کتابخانههای دیجیتال و طراحی سیستم استنتاج فازی جهت ارزیابی کیفیت وب سایت‌های کتابخانه‌های دیجیتال در ایران می‌باشد. سیستم ارائه شده برای طراحان و مدیران وب سایت کتابخانه‌های دیجیتال این امکان را فراهم می‌سازد که بر مبنای پرکاربردترین خدمات وب سایت‌ها، نسبت به ارزیابی سایت اقدام نموده و نقاط ضعف را شناسایی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Applied Model for Evaluating the Quality of Digital Libraries Websites through A Fuzzy Inference System

نویسندگان [English]

  • Babak Sohrabi 1
  • M Farzaneh 2
  • I Reesi 3
1
2
3
چکیده [English]

Objective: The main aim of this paper is to provide a comprehensive set of fuzzy inference system based on the most important website services of Iranian digital libraries website in order to quality assessment of these websites and improve the quality of them in accordance of the status of the services.
Methodology: By a deep and comprehensive review of digital library websites in Iran, the most basic and most commonly used website services of Iranian digital library has been extracted. This website services then evaluated by Shannon entropy and content validity ratio in order to identify the most basic and applicable website services of these websites. Then by creating fuzzy inference system, the quality of the digital library website in Iran has been assessed.
Findings: Findings of current research include widely used digital library website services and fuzzy inference system, which is used for evaluating digital library websites. This proposed framework will be useful for web site designers, developers and managers so as to help them design web pages more efficiently and more effectively. In addition they would take advantageous of the FIS proposed with the aim of evaluating the quality of their websites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content validity ratio
  • Digital Library Web Site
  • Fuzzy Inference System.
  • Shannon Entropy
  • website