دوره و شماره: دوره 44، شماره 4 - شماره پیاپی 1157962، زمستان 1389، صفحه 1-164 (54)