بررسی هزینه- سودمندی پایگاه‌های اطلاعاتی دانشگاه یزد در سال 2009

نویسنده

عضوهیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف این پژوهش محاسبه‌ی هزینه‌ی صرف شده برای تهیه‌ی پایگاه‌های اطلاعاتی دانشگاه یزد و مقایسه‌ی آن با میزان استفاده به منظورتعیین جایگاه این منابع در میان کاربران است
روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی– پیمایشی انجام شده است. پس از طی مراحل اخذ اطلاعات مالی در خصوص هزینه اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی Science Direct, ProQuest, EBSCO و تعیین تعداد مقالات برداشت شده، هزینه– سودمندی این سه پایگاه مورد تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها: هزینه– سودمندی سه پایگاه مذکور به ترتیب 65814، 21572، 6653 ریال بدست آمد. از 29/24 درصد از کل نشریات Science Direct هیچ مقاله‌ای برداشت نشده است. از نظر بسامد استفاده، از 7 زیرمجموعه EBSCO فقط 2 مورد وضعیت خوبی دارند. 53/34 درصد از کل مقالات برداشت شده از ProQuest متعلق به یکی از زیر مجموعه‌های آن می‌باشد. از نظر رتبه هزینه– سودمندی به ترتیب پایگاه‌های Science Direct، ProQuest، و EBSCO قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Costs–Benefit of Databases in Yazd University in 2009

نویسنده [English]

  • fatemeh makkizadeh
چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to analyze the cost spent on databases in Yazd University and compare it with the amount of use of the resources by users
Methodology: A survey has been conducted. The cost - benefit analysis of Science Direct, ProQuest and EBSCO has been calculated by securing financial information about the subscription fee, and the numbers of articles have been downloaded in 2009.
Findings: The cost - benefit of the three databases, respectively, are 65,814, 21,572, 6,653 Rials. 29.24% of all publications in Science Direct haven’t been used at all. In terms of the frequency of use, only 2 of the 7 subset of EBSCO have been used more heavily. 53/34% of the total articles from ProQuestare covered in one of its subsets. The databases are ranked based on their cost - benefit is Science Direct, ProQuest, and EBSCO

کلیدواژه‌ها [English]

  • Database
  • Ebsco
  • Frequency of Use
  • Keywords: Cost - Benefit
  • Proquest