ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان در اعمال فرآیندهای مدیریت دانش

نویسندگان

عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان؛

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان در اعمال فرآیندهای مدیریت دانش می‌باشد.
روش: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع پیمایشی است. جامعه پژوهش شامل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان می‌باشد که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، حجم نمونه حدود 180 نفر از کارکنان تعیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه (از نوع پیش‌ساخته شامل 6 سؤال جمعیت‌شناختی و 33 سؤال بسته) است. روشهای آماری مورد استفاده، آمار توصیفی و آزمون t تک گروهی است.
یافته‌ها: پس از تجزیه و تحلیل داده‌های آماری یافته‌ها نشان می‌دهد که فرآیندهای “شناسایی دانش” با میانگین (55/2)، “کسب دانش” با میانگین (47/2)، “توسعه دانش” با میانگین (49/2)، “اشتراک و توزیع دانش” با میانگین (38/2)، “بهره‌برداری دانش” با میانگین (51/2)، “ذخیره و سازماندهی دانش” با میانگین (62/2)، و به طور کلی وضعیت “مدیریت دانش” با میانگین (50/2) در دانشگاه علوم پزشکی همدان پایین‌تر از حد متوسط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the function of Hamadan University of Medical science in implementing of Knowledge Management

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Amiri
  • H VakiliMofrad
  • H Bouraghi
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to evaluate the function of Hamadan University of Medical science in implementing of Knowledge Management.
Methodology: This research is a descriptive survey with applied nature. Statistical population includes working staffs from diploma degree up, Hamadan University of Medical Science. The number of statistic population's staff was 2300, and among this statistic population the sample size with 180 people were randomly selected. The data gathering instruments were questionnaire. Descriptive statistics and one-sample t-test were used for analyzing of data.
Findings: After analyzing the statistical data, research findings show that the processes of "Knowledge identity" with point average of 2.55, "Knowledge Acquisition" with point average of 2.47, "Knowledge Development" with point average of 2.49, "Knowledge Sharing & Distribution" with point average of 2.38, "Knowledge Utilization" with point average of 2.51, "Knowledge Retention" with point average of 2.62, and situation of Knowledge management in general, with point average of 2.50, were lower average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hamadan University of Medical Science
  • Knowledge Management
  • Knowledge Management Processes