مقایسه‌ وضعیت مقاله‌های علمی ایرانی نمایه شده در نمایه استنادی علوم ایران و وب‌آوساینس با تأکید بر میزان خود‌استنادی آن‌ها

نویسندگان

1 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع¬رسانی دانشگاه بیرجند

2 کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع¬رسانی و کتابدار کتابخانه مرکزی نیمروز زابل

چکیده

هدف: هدف پ‍ژوهش حاضر مقایسه وضعیت مقاله‌های علمی ایرانی نمایه شده در نمایه استنادی علوم ایران و وبگاه مؤسسه اطلاعات علمی با تأکید بر میزان خود‌استنادی آن‌ها در فاصله سال-های 2005-2009 بود. تعیین توزیع موضوعی مقاله‌ها، میزان خوداستنادی آن‌ها، تفاوت میانگین خوداستنادی آن‌ها، چگونگی همکاری علمی نویسندگان در مقاله‌ها، و تعیین توزیع وابستگی سازمانی در مقاله‌های دو پایگاه از جمله هدف‌های فرعی این پژوهش بود.
روش: روش انجام پژوهش کتابسنجی و جامعه آماری شامل 1089 مقاله دارای استناد نمایه استنادی علوم ایران در فاصله زمانی سال‌های 1384 تا 1388، به همراه 27729 مقاله‌ دارای استناد نمایه شده در پایگاه‌ وب‌آوساینس در طول سال‌های 2005 تا 2009 بود. واحدهای نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی منظم گزینش شد.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که میزان همکاری نویسندگان، میزان استناد، و خوداستنادی مقاله‏های ایرانی نمایه شده در وب‌آوساینس بسیار بیش‌تر از مقاله‌های نمایه استنادی علوم ایران بود. بین میزان استناد و تعداد نویسنده در هر یک از دو پایگاه‌ها مورد بررسی رابطه معناداری وجود نداشت. هم‌چنین بررسی حوزه‌های موضوعی در دو پایگاه نشان داد سهم حوزه موضوعی علوم انسانی و اجتماعی در نمایه استنادی علوم ایران و حوزه علوم پایه در وب‌آوساینس بیش از سایر موضوعات بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Iranian Scholarly Papers Indexed In Iranian Science Citations and Web of Science with Emphasis on Self-Citation

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nowkarizi 1
  • F Farkhari 2
1
2
چکیده [English]

Objective: The present investigation compares the degree of self-citation of Iranian scholarly publications indexed in both Iranian Science Citation (ISC) and ISI’s Web of Science (WoS). The study covers the 2005-2009period. Subject distribution, extent of self-citations, mean differences in self-citation and nature of co-authorships and corporate affiliations were also studied.
Methodology: Bibliometric method was deployed. The sample included 1089 articles indexed in ISC and 27729 articles indexed in WoS for 2005-2009 periods. Typical samples were taken using regular random sampling.
Findings: Results indicated that WoS has the higher rate of co-authorships, citations, and self citations for Iranian articles indexed than ISC. No significance was observed in either databases regarding number of citations and number of authors. Examination of subject scope indicated that while Humanities and Social Sciences have the highest share in ISC, Basic Sciences are dominant in WoS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Scholarly Papers
  • ISC
  • ISI
  • Science Citations Index
  • self-citation