بررسی همبستگی شرایط ارگونومی و فرسودگی شغلی در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌ اصفهان

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد کتابداری و اطلاع رسانی؛

2 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی همبستگی شرایط ارگونومی و فرسودگی ‌شغلی در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان می‌پردازد.
روش: پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی از نوع همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان (شامل 61 نفر) در سال 1388 می‌باشند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش جهت بررسی میزان فرسودگی کتابداران و سیاهه بازبینی استانداردها و اصول ارگونومی در محیط کتابخانه به منظور بررسی شرایط ارگونومی بود. داده‌ها نیز با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی بوسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین شرایط ارگونومی و شدت و فراوانی خستگی عاطفی، کاهش عملکرد شخصی و مسخ شخصیت کتابداران دانشگاه اصفهان رابطه معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship between Ergonomics Conditions and Job Burnout among Librarians in The University of Isfahan

نویسندگان [English]

  • roghayeh rezaei 1
  • ahmad shabani 2
  • M.R Abedi 3
1
2
3
چکیده [English]

Objective: This research aims to investigate the correlation between ergonomics conditions and job burnout among Librarians in the University of Isfahan.
Methodology: The research method is descriptive correlation study. The research data was collected by Maslash burnout inventory for determining job burnout among librarians and checklist of standards and principles of ergonomics for evaluation of ergonomics conditions. The population consists of 61 librarians of University of Isfahan, the questionnaire was delivered to all of them and 57 copies were returned. For analyzing the data the SPSS 16 was used.
Findings: The findings showed there is no correlation between ergonomics conditions and intensity and frequency of emotional exhaustion, personal performance and depersonalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic libraries
  • Burnout
  • Ergonomics