بررسی ارتباط بین ابعاد سازمان یادگیرنده با فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران)

نویسندگان

1 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ابعاد سازمان یادگیرنده و فرسودگی شغلی کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
روش: روش پژوهش پیمایشی است. برای گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامه (ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، ابعاد سازمان یادگیرنده مارسیک و واتکینز و فرسودگی شغلی مسلش) استفاده است. جامعه آماری پژوهش همه کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران می‌باشد ...
یافته‌ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد بین ابعاد هفت‌گانه سازمان یادگیرنده و خستگی عاطفی ارتباط معنی‌دار و منفی وجود داشت. در بررسی ارتباط بین ابعاد سازمان یادگیرنده با بعد مسخ شخصیت بین فقط بین ابعاد «ایجاد سامانه‌هایی برای کسب و اشتراک یادگیری» و «فراهم ساختن رهبری راهبردی برای یادگیری» ارتباط معنی‌دار و منفی وجود داشت. علاوه بر این، عملکرد فردی با «ابعاد ایجاد سامانه‌هایی برای کسب و اشتراک یادگیری»، «توانمندسازی افراد برای رسیدن به چشم‌انداز مشترک»، «برقراری ارتباط سازمان با محیط»، «فراهم ساختن رهبری راهبردی برای یادگیری» و به طور کلی، یادگیری ارتباط معنی‌دار مثبتی وجود داشت.
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Linkage among Aspects of a Learning Organization with Job Burn-Out: Case Study of National Library and Archives of Islamic Republic Of Iran (NLAI)

نویسندگان [English]

  • Fatima Fahimnia 1
  • M Moussakhani 2
  • maryam azargoon 3
چکیده [English]

Objective: The present research investigates the link between aspects of a learning organization with job burnout among librarians working in NLAI.
Methodology: A survey method was employed. Data were collected using Demographic Characterization questionnaire, Marsick and Watkins Dimension of the Learning Organization Questionnaire (DLQQ) and Maslash Burnout Inventory. Sample included all NLAI librarians.
Findings: Findings indicated that there is a negative significance between the seven dimensions of learning organizations and emotional fatigue. While investigating the links between dimensions of learning organization with the dimension of metempsychosis, a negative significance was observed only between the dimension of “established systems for acquiring and sharing learning” and “provision of strategic leadership for learning”. Furthermore, individual performance displayed a positive significance with dimensions of “established systems for acquiring and sharing learning”, ‘Empowerment for achieving common prospect”, “learning organization link with environment” and “Provision of strategic leadership for learning”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • group learning
  • individual learning
  • Job Burnout
  • Learning Organization
  • Organizational Learning Emotional Exhaustion