دوره و شماره: دوره 45، شماره 2 - شماره پیاپی 1158094، تابستان 1390، صفحه 1-154 (56)