بررسی ویژگی‌های شخصیت کتابداران و اطلاع‌رسانان و ارتباط آن با خشنودی شغلی آنان در کتابخانه‌های تخصصی و پژوهشی شهر تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی؛

2 استادیار دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران؛

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران؛

4 استادیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان ویژگی‌های شخصیت کتابداران و اطلاع‌رسانان متخصص شاغل در کتابخانه‌های تخصصی و پژوهشی شهر تهران با خشنودی شغلی آن‌ها می‌پردازد.
روش: روش پژوهش پیمایشی است و برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو و پیمایش خشنودی شغلی استفاده شده است. جامعه پژوهش کتابداران و اطلاع‌رسانان دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی شاغل در کتابخانه‌های تخصصی و پژوهشی شهر تهران است.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها حاکی از آن هستند که دو عامل شخصیت روان‌رنجورخویی و توافق با خشنودی کلی کتابداران و اطلاع‌رسانان از شغلشان رابطه منفی و معنادار (به ترتیب 05/0p< و 01/0p<) دارند که فرضیه پژوهش را درباره رابطه میان ویژگی‌های شخصیت و خشنودی شغلی در خصوص این دو عامل شخصیت تأیید می‌کند. یافته‌ها میان خشنودی کلی از شغل با ویژگی‌های جمعیت‌شناختیِ سن و سابقه کار رابطه معناداری را نشان نمی‌دهند. نتایج حاکی از رضایت‌مندی بیشتر مردان نسبت به زنان کتابدار و اطلاع‌رسان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Librarians and Information Professionals Personality Traits and Their Correlation with Their Job Statisfaction: Case Study of Special and Research Libraries in Metro Tehran

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Sepideh Seyyed Asgari 1
  • N Naghshineh 2
  • R Rostami 3
  • Masoud Lavasani 4
چکیده [English]

Objective: The present study investigates the linkage between personality profile of librarians and information professionals working at special and research libraries in metropolitan Tehran with their job satisfaction.
Methodology: A survey was conducted using NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) as well as Job Satisfaction Survey (JSS) as data collection instruments. Sample was drawn from those librarians and information professionals who were currently employed with a special or research library in Tehran,
Findings: Data analysis indicated that neuroticism and agreeableness have negative significance with the overall job satisfaction. Findings do not indicate any significance between job satisfaction with demographics such as age and work experience. They further indicate that men demonstrate more satisfaction with their jobs than women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job satisfaction
  • Librarians
  • Personality Traits
  • Special Libraries.