بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین با رفتار مدنی سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاه تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی؛

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی؛

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف شناسایی رابطه رهبری تحول‌آفرین و رفتار مدنی سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاه تهران و مشخص نمودن میزان پیش‌بینی پذیری رفتار مدنی سازمانی بر اساس ابعاد رهبری تحول‌آفرین و سهم تبیینی هرکدام از آن‌ها انجام شده است.
روش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی به شمار می‌آید. جامعه آماری شامل کتابخانه‌های دانشگاه تهران و کارکنان شاغل در آن‌ها می‌باشد. داده‌های مطالعه با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از آزمون‌های همبستگی و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها: نتایج آزمون فرضیه‏ها نشان دهنده این است که بین ابعاد رفتار آرمانی، نگرش آرمانی، تحریک ذهنی و ملاحظات فردی با رفتار مدنی سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین عامل کلی رهبری تحول‌آفرین و رفتار مدنی سازمانی نیز رابطه معنی‌داری در سطح یک درصد وجود دارد. همچنین از بین مولفه‌های رهبری تحول‌آفرین، رفتار آرمانی و نگرش آرمانی به اندازه 7/20 درصد از واریانس رفتار مدنی سازمانی را به طور معنی‌داری پیش‌بینی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Transformative Leadership Correlation with Organizational Citizenship in University Of Tehran Libraries

نویسندگان [English]

  • ali shabani 1
  • H Taghavi Qarahboddagh 2
چکیده [English]

Objective: The present study was carried out in order to identify the link between transformational leadership with organizational citizenship behavior in University of Tehran libraries and also to identify the extent of predictability of the said behavior based on various facets of such leadership.
Methodology: A descriptive correlational method was deployed. Data were collected by employing a questionnaire.
Findins: There is a significant correlation between Organizational Citizenship and the ideal behavioral facets, Ideal attitude, mental stimulation and individual considerations. There is also a significant link between transformational leadership and organizational citizenship. Transformational leadership, ideal behavoir and ideal attitude components predict about 20.7 percent of organizational citizenship behavior variances in a meaningful way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic libraries
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Transformational Leadership