دوره و شماره: دوره 45، شماره 3 - شماره پیاپی 1158239، پاییز 1390، صفحه 1-152 (57) 
2. چشم اندازی بر مبانی نظری مصورسازی حوزه دانش

صفحه 13-37

رسول زوارقی؛ غلامرضا فدایی؛ فاطمه فهیم نیا