مطالعه وضعیت زیر ساخت‌های مدیریت دانش در دانشگاه تبریز از دیدگاه اعضای هیات علمی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز؛

2 دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات و اسناد دانشگاه حاجت تپه آنکارا

3 دانشجوی دکتری کتایداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران؛

چکیده

هدف: هدف این پژوهش مطالعه وضعیت زیرساخت‌های مدیریت دانش در دانشگاه تبریز از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه می‌باشد.
روش: روش پژوهش پیمایشی است و داده‌های آن با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه مورد مطالعه کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز است که از بین آنها تعداد 169 نفر با استفاده از روش طبقه‌ای نسبتی به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش ابتدا میزان آشنایی جامعه پژوهش با مفهوم مدیریت دانش مورد سنجش قرار گرفت. سپس عوامل زیرساختی شامل فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، نیروی انسانی، فرایندها، فناوری و منابع مالی مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که میزان آشنایی جامعه پژوهش با مفهوم مدیریت دانش در سطح پایینی قرار دارد. از میان عوامل زیرساختی بررسی شده چهار عامل فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فرایندها و منابع مالی در وضعیت نامناسب، و دو عامل نیروی انسانی، و فناوری در وضعیت مناسبی قرار دارند. در پایان پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت زیرساخت های مدیریت دانش در دانشگاه تبریز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Status of Knowledge Management Infrastructures in Tabriz University As Perceived By Its Faculty Members

نویسندگان [English]

  • A Adineh Qahramani 1
  • L Hashempour 2
  • hashem Atapour 3
چکیده [English]

Objective: the present paper investigates the status of knowledge management infrastructures in Tabriz University as perceived by its academia.
Method: A survey was conducted using questionnaire as its primary data collection instrument. 160 Tabriz University faculty members were selected using ratio scale. The study first measured the degree of familiarity of the sample population with the concept of knowledge management. Infrastructural factors such as organization culture, organization structure, manpower, processes, technology and financial resources were subsequently studied.
Findings: A low level of familiarity with the concept of knowledge management was discerned. Organization culture, organization structure, processes and financial resources were unfitting while manpower and technology were suitable

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infrastructures
  • Knowledge Management
  • Tabriz University