بررسی رابطۀ انجام بازی‌های رایانه‌ای و میزان مطالعة دانش‌آموزان مقطع راهنمایی: مطالعة موردی شهر کرج

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصر شیرین

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بازی‌های رایانه?ای با میزان مطالعه در میان دانش?آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر کرج در سال 1389 می‌پردازد.
روش: روش پژوهش پیمایشی است. اطلاعات به دست آمده توسط پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. نمونه آماری دانش آموزان مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه شهر کرج? به حجم نمونه 384 نفر? شامل 192 دختر و 192 پسر می‌باشد.
یافته‌ها: یافته?های پژوهش حاضر نشان داد که علیرغم مطلوب بودن وضعیت مطالعه دانش?آموزان، دانش?آموزان پسر بیش از دختران مطالعه می‌کنند و پسران به بازی‌های رایانه?ای بیش از دختران می‌پردازند. همچنین، یافته‌ها نشان داد که بین مطالعه و معدل دانش?آموزان رابط? معنی?دار مثبتی وجود دارد. بین مطالعه و انجام بازی‌های رایانه?ای در این تحقیق رابطه?ای آماری استنباط نگردید. همچنین، تحقیق نشان داد که بین وجود و عدم وجود امکانات بازی رایانه?ای و مطالعه دانش?آموزان رابطه معنی?داری وجود دارد به?طوری که دانش?آموزانی که امکانات بازی رایانه?ای ندارند بیشتر مطالعه می‌کنند. بین میزان کنترل والدین روی بازی رایانه?ای دانش?آموزان و میزان مطالعه آن‌ها رابطه?ای کشف نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Correlation between Playing Computer Games and Readership among K-8 Students: Case Study of Karaj City

نویسندگان [English]

  • L Sharifi 1
  • mahdi shaghaghi 2
  • S Sharifi 3
چکیده [English]

Objective: The present paper studies the relationship between computer games with readership among K-8 students in Karaj City in 2010.
Methodoloy: A survey method was employed using a self-constructed questionnaire. 384 students (192 girls and 192 boys) were selected.
Findings: It was indicated that in spite of the desirable level of readership among students, the boys study more than the girls as well as spending more time on computer games. Findings indicated that there is a positive significance between reading and grade per average. Nothing was inferred between reading and playing computer games. The investigation showed that there is significant correlation between reading and existence or lack of computer games. Students who do not have computer games available study more. No relationship was found between parental controls of computer games with readership

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescent Games
  • Computer Games
  • reading
  • Scholastic Status
  • Studying