پویش محیطی برای گردآوری و استفاده از اطلاعات در فعالیت تصمیم‌گیری مدیران کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی کشور

نویسندگان

1 استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران؛

2 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران؛

چکیده

هدف: هدف این مطالعه رفتار پویش محیطی مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی کشور درگردآوری و استفاده از اطلاعات در تصمیم‌گیری و ترسیم آینده سازمان است.
روش:روش پیمایش تحلیلی برای بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها استفاده شده‌است. کتابخانه‌های مرکزی واحدهای بزرگ (33 واحد دانشگاهی) و بسیار بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی (61 واحد دانشگاهی) در سطح کشور جامعه آماری این مطالعه است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بخش‌های مخاطبان و مشتریان (میانگین = 68/4)، فناوری (میانگین = 14/4) و اجتماعی و فرهنگی (میانگین = 4) از دیدگاه مدیران بخش‌های محیطی مهم و نامطمئن هستند به لحاظ تغییرپذیری بخش‌های مخاطبان و مشتریان (میانگین = 32/4)، فناوری (میانگین = 07/4) و اجتماعی و فرهنگی (میانگین = 94/3) از دیدگاه مدیران بخش‌های محیطی دارای نرخ تغییر بالا مشخص شده‌اند. بخش‌های مخاطبان و مشتریان (میانگین = 26/4)، فناوری (میانگین = 98/3) و رقبا (میانگین= 88/3) نیز بخش‌های محیطی پیچیده هستند. همچنین نتایج نشان داد که اطلاعات درباره محیط از منابع کتابخانه (میانگین= 25/4)، خدمات اطلاع‌رسانی الکترونیکی (میانگین=2/4)، مخاطبان و مشتریان (میانگین=06/4) و متخصصان مربوطه (میانگین=06/4) با تناوب و فاصله زمانی بیشتری در تصمیم‌گیری مدیران مورد استفاده قرار گرفته‌اند و عدم قطعیت محیطی درک شده در بخش مخاطبان و مشتریان و اجتماعی و فرهنگی در مقایسه با سایر بخش‌ها رابطه همبستگی نسبتاً معنی داری با استفاده از اطلاعات منابع اطلاعاتی درباره محیط در تصمیم‌گیری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Scanning For Information Gathering and Utilization for Decision-Making by Central Libraries Directors of Islamic Azad University Units in Iran

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Babalhavaeji 1
  • Mohammad Reza Farhadpoor 2
چکیده [English]

Objective: This study investigates the environmental scanning behavior of Islamic Azad Universities' academic libraries manager in acquisition and use of information about external environment for decision making and designing of organizations future.
Methodoloy: Analytical survey method used for analysis of correlation between variables. Then, 94 units of 232 of Islamic Azad Universities were selected. Data were collected by mail questionnaire.
Findings: Results showed that customer (Mean=4.68) , technical (Mean=4.14) , and sociocultural (Mean=4) sectors were important; and customer (Mean=4.32) , technical (Mean=4.07) , and sociocultural (Mean=3.94) sectors were variable for manager's point of view; and the customer (Mean=4.26) , technologic (Mean=3.98) and competitor (Mean=3.88) sectors were complex. Library sources (Mean=4.25), electronic information services (Mean=4.2), customer and audience (Mean=4.06), and professionals as an information source (Mean=4.06) were used in decision making frequently. Also correlation between perceived environmental uncertainty and frequency use of information sources in decision making was significant for customer and sociocultural sectors. –AA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic libraries
  • Decision making
  • Environmental Scanning
  • External Environments