تاثیر ساختار سازمانی بر گرایش کارآفرینانه افراد سازمان مورد مطالعه: کتابخانه های دانشگاه تهران(پردیس های مستقردر شهر تهران)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر گرایش کارآفرینانه افراد سازمان در کتابخانه‏های مربوط به پردیس‌های دانشگاه تهران که در شهرتهران مستقر هستند، می‌باشد.
روش: این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث روش به دست آوردن داده‌ها از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر نوع داده‌های گردآوری شده که به وسیله پرسشنامه به دست آمده‌اند، از نوع کمی می‌باشد. برای سنجش ابعاد ساختار سازمانی از پرسشنامه استاندارد رابینز1 و برای سنجش گرایش کارآفرینانه از پرسشنامه استاندارد لامپکین و دس2 استفاده شد. جامعة آماری تحقیق، کارشناسان کتابخانه‌های دانشگاه تهران (حدود 250 نفر) است و در نهایت با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید.
یافته‌ها: تحلیل داده‌های گردآوری شده با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه و همچنین سنجش مدل معادلات ساختاری نشان داد که ساختار سازمانی بر گرایش کارآفرینانه افراد سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به مدیران کتابخانه‌های دانشگاه تهران در شناسایی ضعف‌ها و قوت‌های طراحی ساختار سازمانی مؤثر در بروز رفتارها و تمایلات افراد در جهت فعالیت‏های کارآفرینانه کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Organization Structure on Entrepreneurial Attitude of Staff Members: Case Study of University Of Tehran Campus Libraries in Metro Tehran

نویسندگان [English]

  • abolghasem arabiun 1
  • Amer Dehghan 2
  • Arash Reza zadeh 2
  • Yosef Zarnegarian 2
  • T Saedi 3
چکیده [English]

Objective: The present study aims to gauge the impact of organizational structure on entrepreneurial attitude of employees in University of Tehran Campus libraries located in Metro Tehran
Methodology: While essentially an applied research, a questionnaire was employed to collect the data within a descriptive survey. To measure the dimensions of the organizational structure Robbins’ standard questionnaire was used. To measure entrepreneurial attitude, Lampkin’s standard questionnaire was used. Samples were selected on a random scale from among the librarians in university of Tehran (250). Using Cochrane formulae a final 150 member sample was selected.
Findings: Data analysis demonstrated that organizational structure impacts positively on the entrepreneurial attitude of the staff. The findings could aid University of Tehran library managers in identifying the weaknesses and strengths of an effective organizational structure design in emergence of attitude and individual inclinations towards entrepreneurial activities

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial attitude
  • Organizational structure
  • University of Tehran