کیفیت یادگیری در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاهی؛ مطالعه‏ای کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر کیفیت یادگیری الکترونیکی در مراکز آموزش‌ الکترونیکی است.
روش: در این تحقیق از روش تحقیق کیفی پدیدار شناسی استفاده شده است. جامعه ‌آماری پژوهش مدیران و خبرگان مراکز یادگیری الکترونیکی، خبرگان و سیاست‏گذاران کیفیت در آموزش ‌عالی و دانشجویان بودند که تعداد 18 نفر از میان آنها بصورت هدفمند جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند. روایی یافته‌ها با روشهای تطبیق توسط اعضا و بررسی همکار تضمین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از کدگذاری باز و محوری، استفاده شد.
یافته‏ها: نتایج گویای آنست که 117 گزاره مفهومی اولیه با 17 مقوله فرعی و 3 گزاره مقوله‌ای اصلی تاثیرگذار بر کیفیت یادگیری در قالب عوامل علّی بی واسطه، زمینه و شرایط محیطی شناسایی و روابط بین آنها در قالب الگوی ساختاری ترسیم و ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality of Learning and Its Effective Factors within Academic E-Learning Centers: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • R Mahdiuon 1
  • M Ghahreman 2
  • M Ferasatkhah 3
  • M Abolghassemi 2
چکیده [English]

Objective: The aim of the present study is to identify the factors impacting on the quality of electronic learning in E-learning Centers.
Methodology: Phenomenological qualitative research method was adopted. Samples were drawn from managers and experts from E-learning centers as well educational quality policy experts and students. 18 were selected purposefully for in-depth interview. Once the validity was established, open and axial coding was used for data analysis.
Findings: results demonstrate that 117 conceptual statements, in 17 subcategories and 3 main categories affecting quality of education have been identified in form of direct causal factors, background and environmental conditions and their interrelationships were outlined and presented in form of a constructive model

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning Centers
  • phenomenology
  • Quality of e-learning