بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان؛

3 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 ‌کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف، بررسی رابطه هوش معنوی و شادکامی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه تهران انجام شده است .
روش: پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه هوش معنوی اسماعیل ناصری (1387) و نیز پرسشنامه شادکامی آکسفورد (1989) استفاده شد. تعداد 150 پرسشنامه توسط محققان‌ جمع‌آوری شد که پس از بازبینی و تصحیح پرسشنامه‌های ناقص، 132 پرسشنامه نهایی انتخاب شدند و سپس تحلیل آماری بر روی داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته‌ها: نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی و شادکامی کتابداران‌ رابطه معناداری وجود دارد، (با سطح معنا‌داری 000/0 و ضریب همبستگی 836/0)، بنابراین فرض وجود رابطه بین هوش معنوی کتابداران‌ و شادکامی آن‌ها با بیش از 99 درصد اطمینان تأیید می‌شود. همچنین یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بین هوش معنوی و شادکامی ‌کتابداران بر اساس جنسیت و تاهل آنها رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spiritual Intelligence and Happiness Correlation among University of Tehran Librarians

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Babalhavaeji 1
  • A Rostami-Nasab 2
  • O Tajodini 3
  • F Hashemi Nasab 4
چکیده [English]

Objective: The present study investigates the links between spiritual intelligence and happiness among librarians currently employed by University of Tehran.
Methodology: A descriptive correlation method was deployed. Esmael Naseri’s Spiritual Intelligence Questionnaire (2008) and Oxford Happiness Inventory (2010) were used. 150 questionnaires were collected, of which 132 were selected and were subjected to statistical analysis.
Findings: results indicated that there is a signifant correlation between spiritual intelligence and happiness. This is further substantiated through statistical analysis. Findings further indicate there are no significant correlation between librarian spiritual intelligence and happiness based on sex and marital status

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • Librarians
  • Spirtiual Intelligence
  • University of Tehran