مقایسه تطبیقی مهارت اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کتابخانه مرکزی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، معاون، کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

2 دانشگاه تربیت مدرس، گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی، عضو هیئت علمی، دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

هدف: بررسی و مقایسه سطح مهارت اطلاع یابی دانشجویان هریک از دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران از لحاظ دسترسی، ارزیابی، و تعیین ماهیت اطلاعات
روش: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده و گردآوری اطلاعات به کمک پرسشنامه ای بر اساس استانداردهای انجمن کتابخانه های دانشکده ای و پژوهشی استفاده گردیده است.
یافته ها: میزان مهارت اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، 96/2 و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، 80/2 می‌باشد. با کمک آزمون تی مشخص گردید با توجه به نتیجه آزمون مشابه قبلی(58/2) مهارت اطلاع یابی هردو دانشکده در سطح مطلوبی قرار دارد. با کمک آزمون یو من ویتنی مشخص شد بین مهارت اطلاع‌یابی این دو دانشکده تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of information seeking competencies of postgraduate students of Agriculture Faculty of Tarbiat Modares University and Agriculture College of University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Majid Samiminezhad 1
  • Fatemeh Zandian 2
چکیده [English]

Objective: Assessing and comprising the level of information seeking competencies of Post graduate students in Faculty of Agriculture of Tarbiat Modares University and College of Agriculture of University of Tehran in terms of access, evaluate, and determining the nature of the information
Method: A survey was used to collect information from a questionnaire based on ACRL standards.
Results: The amount of information seeking skills of post graduate students in Faculty of Agriculture University of Tarbiat Modares is 2.96 and in College of Agriculture of University of Tehran is 2.80. T test was used to test the first hypothesis, which showed according to the results of previous similar research (2.58) information seeking skills of both are desirable. The Mann-Whitney U test revealed significant differences between the skills of these two faculties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information seeking skills
  • Access
  • determining the nature of information
  • Evaluation