دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، تیر 1391، صفحه 1-140