بررسی و تبیین سطح مدیریت دانش با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: دانشگاه مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف پژهش حاضر، بررسی و تبیین سطح مدیریت دانش در دانشگاه مازندران با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری است.
روش: جامعه آماری این تحقیق، اعضای هیأت علمی رشته‌های شیمی، فیزیک، فنی و مهندسی، ریاضی و علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه مازندران بود که با توجه به حجم جامعه، حجم نمونه برابر 187 نفر تعیین شد که پس از توزیع، تعداد 142 پرسشنامه معتبر جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی، پیمایشی و کاربردی از پرسشنامه استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی بر اساس نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده سهمیه‌ای بین اعضای هیآت علمی دانشگاه مازندران توزیع گردید
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که کلیت مدل برای دانشگاه‌های مازندران مورد تأیید است. یعنی اینکه متغیرهای اکتساب دانش، تبدیل دانش، خلق دانش، ذخیره دانش، توزیع دانش و به کارگیری دانش تبیین کننده خوبی از سطح مدیریت دانش در دانشگاه مازندران می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Surveying the level of Knowledge Management by Linear Structural Relationship Analysis (A Case Study: Mazandaran University)

نویسنده [English]

  • Eesa Niazi
چکیده [English]

Objective: The aim of this paper is the investigating the level of knowledge management in Mazandaran university by linear structural relationship analysis (LISREL).
Methodology: The study population includes all the members of department of Mazandaran University. Employing a classified random sampling, the data was collected through the distribution of a questionnaire among the 142 persons of the academic staffs of Mazandaran University. SPSS16.0 and LISREL8.5 is used for statistical analysis.
Findings: The results of research show the model is confirmed in general. That is, the technical, cultural, and managerial variables are good determiners from the level of knowledge management in Mazandaran University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Linear Structural Relationship Analysis
  • Mazandaran University