تدوین ابزار خودارزیابی ترجمان دانش مربوط به پژوهشگران علوم‌ انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: یکی از عوامل تسریع‌‌کنندة چرخة دانش، ترجمان دانش نام دارد که به معنای تبادل، سنتز و کاربرد یافته‌های پژوهش به واسطة سیستم پیچیده‌ای از ارتباطات بین پژوهشگران و استفاده‌کنندگان از دانش است. این پژوهش با هدف تدوین ابزار خودارزیابی ترجمان دانش برای پژوهشگران علوم‌ انسانی صورت گرفته و طی آن تلاش شده است تا ابزاری برای ارزیابی فعالیت‌های ترجمان دانش حاصل از پژوهش این دسته از پژوهشگران، شناسایی و استخراج شود.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع پژوهش‏های کیفی پدیدار‌شناسی[1] و ابزار مورد استفاده در آن، مصاحبة نیمه‌طراحی‌شده است. مصاحبه‌‌شوندگان در پژوهش حاضر، 21 عضو هیئت‌علمی گروه‌های علوم‌ انسانی دانشگاه‌های تحت ‌نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از رشته‌های مختلف علوم ‌انسانی بودند که بیشترین تعداد پژوهش را در حیطة علمی خود داشتند. روایی یافته‌ها با روش‌های تطبیق، توسط اعضا و بررسی همکار تضمین شده‌است.
یافته‌ها: پس از کد‌‌بندی، طبقه‌بندی، تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابزاری با توجه به پنج بخش اصلی مسئلة پژوهش، نتایج پژوهش، انتقال دانش، اشتراک دانش و کاربرد دانش طراحی شد. در تدوین گزینه‌های این ابزار برای نشان دادن میزان تناسب هر گزینه با وضعیت مناسب در ارزیابی ترجمان دانش، از طیف پنج‌تایی استفاده شده است. این تحقیق اصول مورد ‌نیاز و همچنین حلقه‌های واسط از «تولید دانش» تا «استفاده از دانش» را تبیین می‌کند که از طریق آنها می‌توان با فواصل موجود بین «استفاده از دانش منتج از پژوهش» و «تولید دانش» آشنا شد.[1] Phenomenology

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Composing Self-evaluation Tools for Knowledge Translation Related to Social Science Researchers

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Babalhavaeji 1
  • Oranus Tajedini 2
  • Fatemeh Nooshinfard 3
  • Nadjla Hariri 1
1 Associate professor, Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 PhD student, Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant professor, Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: One of the accelerating factors in science cycle is knowledge translation which refers to exchange, synthesis and application of research results due to complex interrelationships between researchers and knowledge users. The current research was conducted to compose self-evaluation tools to assess knowledge translation activities of these researchers.
Methodology: This research is of qualitative phenomenological nature, using semi-designed interview. In this research 21 faculty members of different branches of social sciences in universities administrated by the "Ministry of Science, Research and Technology" were interviewed. These researchers have conducted the majority of researches in their respective fields. Validity of the results was confirmed via validation techniques by members and colleague investigation.
Findings: After encoding, classification and data analysis, an instrument was designed according to five main points, namely research problem, research results, knowledge transfer, knowledge sharing and knowledge application. In composing the tools options, in order to show the concordance of each option to the appropriate situation in knowledge translation; a five-point scale was used. This research outlines the requisite principles and intermediate links between "knowledge production" and "knowledge utilization" with which one can identify the gaps between "applications of knowledge-derived research" and "knowledge production".

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge translation
  • self-evaluation tools
  • social science researchers