دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-112 
تدوین ابزار خودارزیابی ترجمان دانش مربوط به پژوهشگران علوم‌ انسانی

صفحه 49-64

10.22059/jlib.2013.36211

فهیمه باب‌الحوائجی؛ اورانوس تاج الدینی؛ فاطمه نوشین‌فرد؛ نجلا حریری