دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-112 
4. تدوین ابزار خودارزیابی ترجمان دانش مربوط به پژوهشگران علوم‌ انسانی

صفحه 49-64

فهیمه باب‌الحوائجی؛ اورانوس تاج الدینی؛ فاطمه نوشین‌فرد؛ نجلا حریری