بررسی نقش کیفیت خدمات ارائه شده به وسیلۀ کتابخانه‌های دانشگاهی در افزایش اعتماد دانشجویان به آن (مورد مطالعه: کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد رشتۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاهی نقش اساسی در رفع نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دارند، از این رو کیفیت خدماتی که ارائه می‌دهند نیز تأثیر مهمی بر اعتماد دانشجویان به آنها دارد. در پژوهش حاضر کیفیت خدمات ارائه شده به وسیلۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران و نقش آن در اعتماد دانشجویان به آن (اعتماد نهادی) بررسی شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش با روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامۀ ساخت‌یافته بین دانشجویان دانشگاه تهران انجام گرفته و تعداد نمونه 437 نفر بوده است که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل تحقیق شامل «کیفیت خدمات، رضایت‌مندی، ارزشیابی اثربخشی خدمات، و انتظارات از خدمات» رابطۀ معناداری با متغیر وابستۀ «اعتماد نهادی» دارد. از این میان، دو متغیر «رضایت‌مندی» و «کیفیت خدمات» دارای قوی‌ترین رابطه است. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل واردشده در معادلۀ رگرسیون‎ْ‎‏، 54 درصد از واریانس متغیر وابسته (اعتماد نهادی) را پیش بینی می‌کنند.
اصالت / ارزش: پژوهش حاضر اولین پژوهشی است که به بررسی نقش کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی در میزان اعتماد نهادی دانشجویان به کتابخانه پرداخته است. سنجش و اندازه‌گیری اعتماد دانشجویان به کتابخانه و عوامل مؤثر بر آن از قبیل کیفیت خدمات، نقش بسیار مهمی در پیشرفت و بهبود امور کتابخانه‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the role of quality of services in students trust toward Library: (the case of Central Library and Documents Center of University of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Fahimnia 1
  • Hasan Mantegh 2
1 Associate professor, Department of information science and knowledge studies, University of Tehran
2 MLIS, University of Tehran
چکیده [English]

Objective: Libraries and information centers of universities have an essential role in meeting informational needs of students. Therefore, their services’ quality is also effective in students’ trust. In the current research, the quality of services provided by central library of University of Tehran and its impact on students’ trust toward this library (i.e. institutional trust) has been studied.
Methodology: the method used for this research was a survey, using a structured questionnaire distributed among students of Tehran University. The sample consisted of 437 students who were selected using relative stratified sampling method.
Findings: The findings of this research show that independent variables (including quality of services, satisfaction, evaluation of Services effectiveness, and expectations of service) have a significant relationship with the dependent variable (i.e. institutional trust), while two variables of satisfaction and quality of services have the strongest relationship with dependent variable. The results of regression analysis depicts that independent variables entered in regression equation predicts %54 of dependent variable (i.e. institutional trust) variance.
Originality/ value: This research is the first research conducted on the role of quality of services provided by academic libraries in students' institutional trust. Evaluation of students’ trust toward libraries and the effective factors such as quality of service plays a very important role in the improving libraries activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic libraries
  • expectations of services
  • institutional trust
  • Quality of Services
  • Satisfaction