دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 113-220 
7. مدیریت پرونده‌های الکترونیکی دانشجویان در دانشگاه‌ها

صفحه 209-220

مریم ناخدا؛ سپیده فهیمی فر؛ نسترن پورصالحی