دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، تیر 1392، صفحه 113-220