میزان رعایت استاندارد جهانی ایزو در چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز طی سال‌های1388 - 1378

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی ـ مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ـ گروه پژوهشی ارزیابی و توسعۀ منابع

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و کتابشناسی

چکیده

هدف: مقایسۀ چکیدۀ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز با استانداردهای جهانی ایزو 214.
 روش: پیمایشی توصیفی - تحلیل محتوا.
 جامعۀ پژوهش: 1194 چکیدۀ فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و23 چکیدۀ پایان‌نامه‌های دکتری رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز از 1388 - 1378.
 روش جمع‌آوری: مراجعه به چکیدۀ پایان‌نامه‌ها و مقایسۀ آنها با استاندارد ایزو 214.
نتایج: چکیدۀ پایان‌نامه‌های هر دو مقطع بر میانگین 94/5 و انحراف معیار66/1 با استاندارد ایزو منطبقند ؛ در بخش محتوای چکیده، مؤلفۀ «هدف» با 1/89 درصد بیشترین و در بخش نحوۀ ارائه و سبک «وجود کلیدواژه » با 3/5 درصد کمترین انطباق را دارند؛ چکیده‌های مقطع دکتری با میانگین 04/7 و انحراف معیار47/0 نسبت به چکیده‌های کارشناسی ارشد با میانگین 92/5 و انحراف معیار 67/1، استاندارد را بیشتر رعایت کرده‌اند. چکیده‌های رشتۀ مهندسی هوا فضا با میانگین 4 و انحراف معیار صفر از نظر محتوا و میانگین 15/3 و انحراف معیار 69/0 از نظر نحوۀ ارائه، بیشترین انطباق را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of ISO Standard Consideration in M.A. and Ph.D. Theses Abstracts in Shiraz University during 1999-2009

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ghane 1
  • Parvaneh Amiri 2
1 Assistant Professor in Library and Information Science, Regional Information Center for Science and Technology, Research Department of Evaluation and Collection development
2 M.A. in Library and Information Science
چکیده [English]

Objective: this study aims to compare the M.A and Ph.D. theses of technical and engineering courses in Shiraz University with ISO 214 international standards.
Methodology: content analysis and descriptive survey methods were used in this study. The population included 1194 Persian abstracts of M.A. theses and 23 abstracts of Ph.D. theses during the period of 1999 - 2009. To collect data, we compared the abstracts with ISO 214 standard.
Findings: The findings showed that M.A and Ph.D. abstracts (x=5.94, SD=1.66) are in conformity with ISO international standards. The content of abstracts and the “aim” elements had the most conformity (89.1%) with ISO 214; however the style and representation and the “key word” elements showed a low conformity with ISO 214. In general, Ph.D. theses abstracts (x=7.04, SD= .47) are more in accordance with ISO 214 than M.A theses abstracts (x=5.92, SD= 1.67). The abstracts of aerospace engineering theses showed the most conformity in terms of content (x=4, SD= 0) and in terms of representation style (x=3.15, SD= .69)

کلیدواژه‌ها [English]

  • 214 ISO
  • abstract standards
  • master theses
  • Ph.D. theses
  • Shiraz university
  • technical and engineering courses